SweTrau

Trauma är den viktigaste dödsorsaken under livets första fyra årtionden i de flesta utvecklade länder. För varje död i trauma finns tre invalidiserade. Trauma orsakar stort lidande, betydande invaliditet och därigenom stora kostnader.

SweTrau är det svenska traumaregistret. Registrets målsättning är att samla in rikstäckande data från alla 35-40 akutsjukhus som handlägger större trauma i syfte att öppet redovisa resultatmått och kvalitetsindikatorer, en viktig dimension av patientsäkerhet, samt att utgöra underlag för klinisk forskning och fördjupningsstudier.

SweTrau