Stadgar för Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi


Målgrupp
Föreningen utgör en svensk multidisciplinär sammanslutning av läkare med intresse för akutkirurgi och traumatologi. Som medlem kan även antagas tandläkare.

Ändamål
Föreningen är en delförening i Svensk Kirurgisk Förening.
Föreningens ändamål är att främja utvecklingen av akutkirurgi och traumatologi genom att stimulera utbildning, forskning och metodutveckling.
Föreningen ska sprida kunskap om akutkirurgi och traumatologi, stimulera internationella kontakter samt bevaka olika aspekter av kvalitetssäkring inom ämnesområdena.
Föreningen skall även arbeta för att förebygga trauma.

Ansökan
Ansökan om inval skall göras till styrelsen och avgöras av denna.
Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, som beviljar utträde. Medlem, som oaktat påminnelse av skattmästaren, ej under två år erlagt årsavgift, anses ha utträtt ur föreningen.

Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av: 9 delegater
ordförande
vice ordförande
sekreterare
skattmästare
vetenskaplig sekreterare
internationell representant
tre ledamöter
 
Styrelsens sammansättning skall representera såväl olika discipliner som olika kategorier av sjukhus. Styrelsemedlemmarna väljes för två år, varav fyra väljes udda år samt fem väljes jämna år. Styrelsen kan på förslag kalla läkare verksam inom traumatologi eller annan närstående medicinsk verksamhet att bli adjungerad ledamot av föreningen.

Sammankomster
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig när minst fyra styrelsemedlemmar är närvarande. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst tre ledamöter gör framställan därom.
Omröstningen är öppen om ej annat begäres. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden besitter. Ärenden kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga styrelseledamöter är om beslutet ense.
Vid årsmöte, föreningens sammanträden samt styrelsemöten skall protokoll föras. Dessa skall justeras av ordföranden samt två, för tillfället valda justeringsmän.

Valberedning
Förslag till val, som förrättas vid Föreningens årsmöte, upprättas av en valberedning bestående av två medlemmar och en ordförande. Valberedningen väljes för två år vid årsmötet.

Årsmöte
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december. Föreningens årsmöte äger rum på den dag som bestäms av styrelsen. Därvid föredrages styrelsens årsberättelse och angives revisionsberättelse, fastställes årsavgiftens storlek, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen samt väljes styrelseledamöter, två revisorer och en suppleant för dessa.
Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens medel. Firma tecknas av ordförande och skattmästare var för sig. Skriftlig kallelse till årsmötet utsänds till medlemmarna minst en månad i förväg. Extra föreningsmöte må av styrelsen sammankallas när styrelsen så finner nödvändigt.

Hedersledamöter
Till hedersledamot kan sektionens årsmöte, på förslag av styrelsen, kalla svensk eller utländsk person, vars insatser har varit av utomordentlig betydelse för akutkirurgins eller traumatologins utveckling. Hedersledamot samt medlem som gått i pension är befriad från årsavgift.

Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek avgörs på årsmötet.

Stadgeändringar
Ändringar av dessa stadgar kan endast ske genom beslut vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Förslag till stadgeändring skall ske skriftligt och insändas till styrelsen minst 2 månader före årsmöte.
Förslag till stadgeändring skall, åtföljt av styrelsens yttrande däröver, tillställas medlemmarna samtidigt med kallelse till årsmöte. För ändring fordras att minst 2/3 av de vid mötet närvarande medlemmarna är om beslutet.
 
Fastslagna vid årsmötet 160823 samt årsmötet 170822