Varmt välkommen till Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi

Om föreningen

Under kirurgveckan 2017 fullbordades sammanslagningen av svensk förening för traumatologi (SFT) och det akutkirurgiska nätverket och den nya föreningen Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi såg dagen ljus.

Föreningens uppgifter är att:
  • Befrämja utvecklingen av svensk traumatologi och akutkirurgi genom att stimulera utbildning, forskning och metodutveckling
  • Sprida kunskap om akutkirurgi och traumatologi
  • Utgöra remissorgan i frågor om akutkirurgi och traumatologi
  • Ordna kurser, utbildningsdagar och kongressverksamhet
  • Representera svensk traumatologi och akutkirurgi i ESTES (European Society for Trauma and Emergency Surgery)
  • Verka för en formaliserad subspecialitet inom akutkirurgi och traumatologi med europeisk ackreditering
  • Arbeta med att förebygga trauma

Senaste nytt

2018 > 01

Svensk Förening för Akutkirurgi och Traumatologi ECTES Stipendium 

European Congress of Trauma and Emergency Surgery 
 
Mål med Stipendiet 
Stimulera svensk aktiv närvaro på ECTES. 
 
Stipendiesumma 
Två stipendier om maximalt 7000 vardera. Stipendiesumman skall gå till kongressavgift, rese- och boendekostnader.  
 
Ansökningskrav 
Ansökande måste vara medlem i Svensk Förening för Akutkirurgi och Traumatologi (SFAT).  
 
Urvalskriterier 
Ett inskickat abstract till ECTES värderas meriterande. Ett accepterat abstract värderas högre. Roll som förstaförfattare värderas högre än medförfattarskap. Även personer som inte har skickat in abstract kan söka stipendiet med en god motivering. Ansökan skall motiveras med 1 A4 sida (12 p New Times Roman 1,5 radavstånd) på svenska. Åberopande av meritering med abstract gäller både för ämnesområde traumatologi och akutkirurgi. En individ kan endast erhålla stipendiet en gång.  
 
Beslut om stipendiat 
Beslut om stipendiat/er fattas av styrelsen för SFAT. Beslutet kan ej bestridas.  
 
Meddelande om stipendiat 
Stipendiat meddelas efter det att styrelsen fattat beslut, ca 3 veckor efter ansökningsdatums slut.  
 
Utbetalning 
Utbetalning av stipendiesumman sker endast mot inlämnande av kongressavgiftskvitto, rese- och boendekvitto. Maxbelopp är 7000 per stipendium. Vid lägre kongressavgift, rese- och boendekostnader eller då annan finansiär bidrar till stipendiatens kongresskostnader betalas endast det resterande beloppet ut (mot uppvisande av kvitto).  
 
Återbetalning 
Vid utebliven närvaro vid ECTES t ex vid sjukdom eller andra förhinder skall stipendiesumman återbetalas till SFAT. 
 
Ansökningsförfarande 
Ansökan sker via personlig motivering och samtidig bifogande av åberopade meriterande abstract till mailadress enl. nedan. Bifogat abstract skall åtföljas av verifikation för inskickning till ECTES. 
 
Ansökningsdatum 
Årligen 15 december - 25 januari. SFAT beslutar årligen om stipendiet skall delas ut. 
 
Ansökan skickas till  
carl.montan@sll.se 
 

Kalender

Kontaktinformation:
webmaster@swedishtrauma.se