Varmt välkommen till Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi

Om föreningen

Under kirurgveckan 2017 fullbordades sammanslagningen av svensk förening för traumatologi (SFT) och det akutkirurgiska nätverket och den nya föreningen Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi såg dagen ljus.

Föreningens uppgifter är att:
  • Befrämja utvecklingen av svensk traumatologi och akutkirurgi genom att stimulera utbildning, forskning och metodutveckling
  • Sprida kunskap om akutkirurgi och traumatologi
  • Utgöra remissorgan i frågor om akutkirurgi och traumatologi
  • Ordna kurser, utbildningsdagar och kongressverksamhet
  • Representera svensk traumatologi och akutkirurgi i ESTES (European Society for Trauma and Emergency Surgery)
  • Verka för en formaliserad subspecialitet inom akutkirurgi och traumatologi med europeisk ackreditering
  • Arbeta med att förebygga trauma

Senaste nytt

2017 > 10

Registrets täckningsgrad Registrets täckningsgrad

SweTrau presenterar sin årsrapport för 2016.

Fördelningen av antalet registrerade patienter på universitetssjukhus respektive länssjukhus/länsdelssjukhus har för år 2016 varit 33 % respektive 67 %. För 2015 var dessa siffror 56 % respektive 44 %. Således en kraftig ökning av andelen registrerade fall på läns/länsdelssjukhusen.

Antalet registrerade fall samt anslutningsgraden har ökat och omfattar nu de flesta akutsjukhus i Sverige som handlägger nivå 1 trauma. Nya användare har tillkommit samt tidigare användare som inte redovisat sina data har nu börjat komma igång med sin registrering.

Ålders- och könsfördelningen bland de registrerade visar att trauma drabbar män till två tredjedelar och att det huvudsakligen drabbar människor i yrkesverksam ålder mellan 16 och 65 år. Den dominerande skadan är trubbigt våld till mer än 90 %. En ökning av det penetrerande våldet, från 7,6% till 8,4% ses över åren 2014–2016.

Hälften av alla skador är trafikrelaterade och c:a en tredjedel är fallolyckor. Bland de svårt skadade så är fördelningen av skadeorsaker skild mellan män och kvinnor där yttre våld är nästan 3 gånger vanligare bland män jmf kvinnor. Majoritet av patienterna transporterades med vägburen ambulans under 2016. En skillnad som ses mellan universitetssjukhus och övriga sjukhus är att en större andel transporteras med helikopter till universitetssjukhus och att mediantiden på skadeplats ligger kring 20 min under åren 2013–2016.

Totalt registrerades 4092 skador med AIS> 2 av dessa hade 2232 patienter minst en skada> 2. Samt 960 akuta interventioner. Dessa interventioner bedömdes så akuta att de utfördes omedelbart eller inom ett dygn efter ankomst till sjukhus. Andelen som vårdas på IVA-avdelning har varit relativt lika under de tre sista åren och siffrorna visar att det finns skillnader mellan region-länssjukhus där en lägre andel svårt skadade vårdas på intensivvårdsavdelning på universitetssjukhus jmf med läns- länsdelssjukhus.

De som är svårast skadade (NISS>15, år 2016) bedöms 24,0 % ha ett vårdkrävande funktionshinder vid utskrivning. Ytterligare en tredjedel har någon grad av måttligt funktionshinder. Vid utskrivning från akutsjukhus kan mindre än hälften av de svårast skadade skrivas ut till hemmet. En av fem skrivs ut till någon form av rehabilitering. Uppföljning med PROM ger oss nya insikter hur långtidseffekterna efter ett fysiskt trauma påverkar patienten och hjälper oss i kvalitetsarbetet att hitta förbättringsområden i hela vårdkedjan.

Hälften av de som varit med om en svår skada angav svåra till måttliga smärtor eller besvär vid uppföljning efter 12 månader. En femtedel uppfyllde kriterierna för Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD) efter sex och 12 månader och 68 % bedömdes som att de återfått full funktionsförmåga (GOS 5).

Etiketter: swetrau

SFATs syn på vad som bör ingå i den akutkirurgiska subspecialiteten presenteras för svensk kirurgisk förening på delföreningarnas möte den 22 mars 2018. Vidare lanseras akutkirurgi som årets tema vilket kommer att ge avtryck i flera sammanhang, bl.a. på kirurgveckan.

Svensk förening för akutkirurgi och trauma lanserar sin nya hemsida den 1/12 2017. Passa på och titta runt på vår hemsida och kom gärna med kommentarer kring det vi gjort, och vad ni önskar att vi går vidare med. Välkomna!

Årets traumastipendium tilldelades Poya Ghorbani, Karolinska Institutet.

Kalender

Kontaktinformation:
webmaster@swedishtrauma.se