Svensk förening för traumatologi

 

Stadgar

- stadgar för Svensk förening för traumatologi

Målgrupp

Föreningen utgör en svensk mulitdisciplinär sammanslutning av läkare. Som medlem kan även antagas tandläkare.

Till sidans början

Ändamål

Föreningens ändamål är att:

Befrämja utvecklingen av svensk traumatologi särskilt vad gäller stort trauma genom att stimulera utbildning, forskning och metodutveckling.

Sprida kunskap om traumatologi.

Föreningen skall även arbeta för att förebygga trauma.

Såsom Svenska Läkaresällskapets sektion för traumatologi kommer föreningen att ombesörja föredrag vid Sällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för Sällskapets gällande arbetsordning samt kommer att avge utlåtande i eller eljest handlägga ärenden som hänskjutits till sektionen. Vid handläggning av sådana ärenden som berör annan (andra) sektioner i Sällskapet skall samråd ske.

Till sidans början

Ansökan

Ansökan om inval skall göras till styrelsen och avgöras av denna.

Styrelseledamot skall vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet. Övriga medlemmar, som är därtill behöriga , bör vara medlemmar i Sällskapet.

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, som beviljar utträde. Medlem, som oaktat påminnelse av skattmästaren, ej under två år erlagt årsavgift, anses ha utträtt ur föreningen.

Till sidans början

Hedersledamöter

Till hedersledamot kan sektionens årsmöte, på förslag av styrelsen, kalla svensk eller utländsk person, vars insatser har varit av utomordentlig betydelse för traumatologins utveckling.

Styrelsen kan på förslag kalla läkare, tandläkare eller annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet att bli korresponderande ledamot av föreningen.

Hedersledamot och korresponderande ledamot samt medlem som gått i pension är befriad från årsavgift.

Till sidans början

Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av: 9 delegater

ordförande
vice ordförande
sekreterare
skattmästare
fem ledamöter.

Styrelsens sammansättning skall representera såväl olika discipliner som olika kategorier av sjukhus.

Styrelsemedlemmarna väljes för två år, varav fyra väljes udda år samt fem väljes jämna år.

Till sidans början

Sammankomster

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig när minst fyra styrelsemedlemmar är närvarande. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst tre ledamöter gör framställan därom.

Omröstningen är öppen om ej annat begäres. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden besitter. Ärenden kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga styrelseledamöter är om beslutet ense.

Vid årsmöte, föreningens sammanträden samt styrelsemöten skall protokoll föras. Dessa skall justeras av ordföranden samt två, för tillfället valda justeringsmän. Beslut i ärende, som berör för Sällskapet gemensamma angelägenheter, skall snarast delges Sällskapets nämnd.

Till sidans början

Valberedning

Förslag till val, som förrättas vid Föreningens årsmöte, upprättas av en valberedning bestående av tre medlemmar som representerar olika specialiteter. Valberedningen väljes för två år vid årsmötet.

Till sidans början

Årsmöte

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december. Föreningens årsmöte äger rum på den dag som bestäms av styrelsen. Därvid föredrages styrelsens årsberättelse och angives revisionsberättelse, fastställes årsavgiftens storlek, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen samt väljes styrelseledamöter, två revisorer och en suppleant för dessa jämte representanter i Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling och suppleanter för dessa. De senare väljes för två år. Fullmäktige skall vara ledamot av Sällskapet.

Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens medel. Firma tecknas av ordförande och skallmästare var för sig. Skriftlig kallelse till årsmötet utsänds till medlemmarna minst en månad i förväg. Kallelsen skall innehålla föredragningslista samt valberedningens förslag till styrelseledamöter och andra förtroendemän. Fråga eller frågor som sektionen skall uppföra på läkarsällskapets fullmäktigemöte arbetsordning bör behandlas på ordinarie möte med sektionen och tillställas Sällskapets nämnd minst två månader före ordinarie fullmäktigemöte.

Extra föreningsmöte må av styrelsen sammankallas när styrelsen så finner nödvändigt.

Till sidans början

Omröstning

Omröstning vid val sker öppet, då ej annat begäres. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. Andra frågor avgöres, därest omröstning begäres, genom öppen sådan. Vid lika röstetal gäller då den mening, som biträdes av ordföranden vid sammanträdet.

Till sidans början

Svenska Läkaresällskapet

Ledamot av Svenska Läkaresällskapet, vilken ej är föreningsmedlem, äger tillträde till föreningens sammanträden med rätt att deltaga i förhandlingarna men ej i föreningens beslut.

Föreningsmedlem skall vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet för att kunna delta i beslut i speciella frågor, som avses i 2., femte stycket.

Till sidans början

Stadgeändringar

Ändringar av dessa stadgar kan endast ske genom beslut vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Förslag till stadgeändring skall ske skriftligt och insändas till styrelsen minst 2 månader före årsmöte.

Förslag till stadgeändring skall, åtföljt av styrelsens yttrande däröver, tillställas medlemmarna samtidigt med kallelse till årsmöte. För ändring fordras att minst 2/3 av de vid mötet närvarande medlemmarna är om beslutet ense.

Beslutad ändring träder i kraft sedan Svenska Läkaresällskapet fastställt densamma.

Till sidans början

 
European trauma society & Svensk kirurgi

© 2010 Per Örtenwall, Fawzi al-Ayoubi, Fredrik Linder   |   Sitemap